план роботи 2017-2018 н.р.

ПОГОДЖУЮ                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник  управління  освіти,         Директор (завідувач)
фізичної культури та спорту              ДНЗ «Колосок» с. Михайлівка

Гайсинської РДА                                ______________В.М.Скрипник
_____________  В.М.Шрамко                         


 

 

 

 

 

 

 

План роботи                                                  дошкільного навчального закладу «Колосок»                 с. Михайлівка

Гайсинського району Вінницької області
на 2017-2018 н. р.

 

 

                                                                                                                 Схвалено засіданням

                                                                                                        педагогічної ради ДНЗ «Колосок»

                                                                                                          Протокол № 1 від 29.09.2017 року

 

 

 

 

 

 

Розділ 1.  Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік.

            Дошкільний   навчальний   заклад   «Колосок» знаходиться за адресою:  вул. Молодіжна 42 а,  село  Михайлівка,  Гайсинського  району,   Вінницької області.  ДНЗ працює за Базовим компонентом дошкільної освіти,
який реалізується через освітню програму для дітей від двох до семи
років «Дитина».  У 2016-2017 навчальному році заклад відвідували 62 дитини віком від 3-х до 6-ти років,  режим роботи  закладу: 5-ти денний, - 9 годин.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу у 2016/2017 навчальному році здійснювався відповідно до поданих заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини. Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття оформлювалася за встановленою формою відповідно до нормативних вимог Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах (наказ МОН України від 30.01.1998 № 32).                                                                                                                                              

        За штатним розписом у дошкільному закладі працює 14 осіб.  З них 6 педагоги, 8 осіб обслуговуючого персоналу. У складі педагогічного колективу: директор (завідувач) - 1 та вихователів - 5. Педагогічним, медичним і обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований повністю.

 Управлінська діяльність здійснювалася адміністрацією в усіх сферах життєдіяльності: вчасно видавалися накази та розпорядження, систематично контролювалося їх виконання; постійно відстежувалося виконання завдань річного плану; систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичною роботою, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю заслуховувалися та обговорювалися на виробничих нарадах, засіданнях педагогічних рад, нарадах  при завідувачеві.

Управлінська діяльність в закладі це певна система роботи яка включає в себе наступні складові: планування, організація -› надання методичної допомоги -› контроль, збір інформації -› аналіз, обговорення -› вироблення рішень, відпрацювання заходів по усуненню недоліків.

         


         Керуючись основними положеннями «Національної доктрини
 розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти  (нова редакція), виконуючи  завдання програми розвитку дитини  від двох до семи років «Дитина» та завданням на 2016-2017 навчальний рік, колектив дошкільного закладу працював над вирішенням таких  завдань:

  1. Формування у дітей дошкільного віку національно-патріотичної свідомості,почуття любові до родини,до села, до України.

2. Розвиток  мовленнєвих здібностей дошкільника, навичок культури спілкування як важливого чинника соціалізації особистості.

           Для виконання  завдань методична   робота    з педагогічними   кадрами у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.   

          З метою  підвищення  ефективності самоосвіти  педагоги  відвідували  методичні  заходи  району:  наради, семінари що проходили на базі ДНЗ №1, №2, №4, №5, №7 м.Гайсин, с.Мітлиці, с.Куна. У закладі проводились педгодини, на яких розглядались наступні питання:  підсумки роботи за 2015-2016 н. р. та затвердження плану роботи на 2016-2017 н.р.; готовність закладу до нового навчального року; затвердження розкладу занять , графіку роботи; планування роботи за методичним конструктором; традиційні методи чи інноваційні технології  - успішний комунікативний розвиток; забезпечення       наступності  для формування   в   дітей    старшого дошкільного    віку      готовності    до    школи; взаємодія      ДНЗ      із загальноосвітнім навчальним закладом, сім’єю    та    громадськістю; формування ціннісного ставлення до рідної домівки у дітей дошкільного віку; надавались консультації   вихователю з питань планування,  організації  режимних  моментів. 

              У ДНЗ проводились спільні свята та виставки малюнків  різновікової та старшої групи, а саме «Ходить осінь нашим краєм», «Здраствуй, рік Новий».

      З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури , дидактичні, наочні матеріали для організації роботи з БЖД та патріотичного виховання «Патріотичне виховання в ДНЗ», розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні фахові видання: «Дошкільне виховання».

      Протягом   року    вихователі  продовжували працювати  над самоосвітою  з теми «Навчання  грамоти  дітей  за  методикою  Л. Шелестової» - А.М.Савкун, «Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського» - О.Г. Підвашецька та М.С.Чудай. З цього  питання   поповнено  теоретичний  та  практичний матеріал. Виготовлено дидактичні ігри, ілюстраційний  та  роздатковий  матеріал.

        Упродовж року методичний кабінет поповнювався науково-методичною літературою, рекомендаціями щодо проведення оздоровчих заходів, розробками занять з використанням коректурних таблиць, схем-моделей, опорних схем для переказу творів В.Сухомлинського, складання творчих розповідей (сюжетоскладанння), зразками планування та сценаріями свят і розваг,  оформлено папки-пересувки: «Весна прийшла», «Права дитини», поновлено інформаційний куточок «Безпека життєдіяльності», виготовлено атрибути до рухливих ігор.

       Практичним кроком у розв’язанні завдань річного плану стало поновлення пізнавального та ігрового центрів новими дидактичними посібниками та розвивальними іграми. Треба зазначити, що підвищився естетичний рівень виготовлення необхідних посібників з різних розділів програми; педагоги дотримуються вимог щодо естетики виготовлення та різноманітності їх використання.

       На виконання річного плану роботи з метою активізації педагогів та батьків вихованців   упродовж   року оформлено    виставки   дитячих робіт на тему: «Чарівні барви літа»(фотовиставка), «Ходить гарбуз по городу питається свого роду…» (конкурс екібани з овочів та фруктів,композицій з квітів),  «Зима в гості до нас завітала»(малюнки, аплікації),  «Нове життя старим речам»,(конкурс поробок  з побутових відходів).  

       Весь навчальний рік ДНЗ працював у напрямку створення належних умов для розвитку гармонійно та різнобічно розвиненої дитини, на формування її особистості, над створенням в умовах дошкільного навчального закладу розвивального життєвого простору, сприятливого для закладання основ компетентності дошкільників.  
       
Згідно  річного плану було проведено  вивчення стану готовності дітей до шкільного життя.   Аналізуючи спостереження за дітьми та бесіди з ними, їх активність на заняттях було з’ясовано, що випускники мають 20 % (5 дітей) достатнього рівня,76 %  (19 дітей) високого рівня та 4 %  (1 дитина) середнього рівня по семи лініям розвитку дитини.

Вихователю Савкун А.М. слід звернути увагу  на навчанні дітей мовленнєвого та сенсорно-пізнавального розвитку.

 

     На достатньому рівні у ДНЗ здійснюється інноваційна діяльність. Впроваджуючи в практику інноваційні  технології по роботі з дітьми (Л. Шелестової, В.Сухомлинського), педагоги проводять  комплексні, тематичні, інтегровані, комбіновані заняття в залежності від основних напрямків розвитку програми, що забезпечує належну продуктивність та діяльність дітей. Під час таких занять діти розкуті та емоційні, сприймають і вирішують різні пізнавальні завдання, активно відповідають на запитання і можуть самостійно робити висновки, висловлювати свої судження, краще та швидше сприймати інформацію.

Вихователі сприяють формуванню, збереженню та укріпленню психічного та соціального здоров’я дітей, вчять дітей жити у злагоді з довкіллям та з самим собою, оптимістично ставитися до життя, навчають культурі поведінки, закладають основи соціальної компетентності дитини, сприяють вихованню свідомого та відповідального ставлення до життя та власного здоров’я, стимулюють  потяг до здорового способу життя.

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Особливо звернена увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, часнику, цибулі), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

З метою створення безпечних і нешкідливих умов освітнього процесу й профілактики дитячого травматизму в дошкільному навчальному закладі проведені тематичні Тижні знань з безпеки життєдіяльності. Проведено підготовку та  об’єктові протипожежні тренування персоналу закладу.

Одним із основних чинників здоров’я дітей беззаперечно є збалансоване харчування. Тому організації харчування дітей у закладі надається вагоме значення.

Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за важливими аспектами організації харчування дітей у закладі, зокрема:

·                    дотримання нормативно-законодавчих актів щодо організації харчування дітей у закладі;

·                    розподіл коштів на організацію харчування (позитивні зміни);

·                    організація питного режиму для дітей у групі;

·                    дотримання режиму харчування у закладі;

·                    дотримання технологічних процесів приготування їжі для дітей;

·                    дотримання санітарно-гігієнічного режиму на харчоблоці;

·                    організація харчування дітей пільгових категорій;

·                    запобігання харчовим отруєнням та інфекційним захворюванням;

·                    ведення документації щодо організації харчування дітей у закладі;

·                    проходження медичних оглядів працівниками.

 

На постійному контролі також питання: дотримання вимог безпеки (зберігання та використання миючих засобів , наявність інструкцій щодо використання технологічного обладнання, електроприладів та миття посуду) та ведення документації по харчуванню, виховання культурно-гігієнічних навичок.

Харчування дітей протягом 2016-2017 навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Середня вартість харчування за один день на одну дитину  становила 20 грн.  На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щоквартально проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування. Встановлено, що недовиконаними норми за навчальний рік було по молочних продуктах, м’ясних, рибних, фруктах та овочах.

Основними показниками якості та ефективності організації харчування в дошкільному закладі  є добре самопочуття дітей, відсутність шлунково-кишкових захворювань.

  Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

   Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Допомога дошкільного навчального закладу батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається всіма педагогічними працівниками: керівником закладу та  вихователями у формі групових та індивідуальних, усних і письмових  консультацій, бесід, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у стінах дошкільного закладу тощо. Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2016-2017 навчального року, мали відображення у роботі з батьками.

    Традиційно з батьками проведено: батьківські збори,бесіди, консультації;  інструктажі при прийомі дітей; свята та розваги за участі батьків; виставки дитячих образотворчих робіт;   анкетування батьків. Для батьків поповнювалися інформаційні батьківські куточки, папки-пересувки, проводився соціально-педагогічний патронат сімей з дітьми дошкільного віку, робота консультативного  пункту  для батьків  з підготовки дітей до школи, які не відвідують дошкільний заклад тощо. Певна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Особливого значення мали заходи:

-         спортивно-родинні свята, які несли пропаганду здорового способу життя;

-    музичні свята та розваги пропагували  роботу закладу;

-         виставка образотворчих родинних робіт;

-         групові тематичні виставки: родинні, сезонні, до свят  тощо.

Завдяки співпраці з батьками досягнуто значних результатів у навчанні та вихованні дітей дошкільного віку, вдосконаленні навчально-матеріальної бази.

    На належному рівні проводилася робота  з питання наступності дошкільного закладу та школи.

Вихователями відстежуваласярезультативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи. Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято Першого дзвоника (вересень), по школі ( травень).  Проводилися зустрічі вчителя та  вихователя, з дітьми та батьками дітей старшого дошкільного віку (6-го р. ж.). Педагоги закладу відвідували уроки у 1-му класі, вчителі  були присутні на заняттях та режимних моментах. Спільними зусиллями  педагогів школи  та дошкільного закладу організовані такі заходи,  як:  свято «Будь природі другом», спільна екскурсія в природу «Які фарби несе осінь в парк»,  Свято 8 березня.

      Фінансово-господарська діяльність у ДНЗ здійснювалась згідно з  річним планом. Протягом 2016-2017 навчального року:

  -  за рахунок бюджетних коштів:  придбано  холодильник, телевізор, ноутбук, бензокосу, ігрові осередки,  мольберти, маркерну дошку,  спортивний інвентар, поновлено  кухонний  посуд, закуплено миючі засоби, канцтовари, медикаменти, спецодяг для персоналу,  пофарбовано ігровий майданчик;
- за рахунок субвенції сільської ради придбано дитячі меблі для відкриття середньої групи;

- за рахунок  коштів батьків  поновлено тюль в новій (середній) групі;                          
-  в рахунок   споксорської допомоги  закуплені ігрові осередки для відкриття нової групи.

Утримання  будівлі  та території закладу відповідає санітарним нормам. Технічний стан будівлі задовільний. Територія закладу має естетичний вигляд,  озеленена,  повністю огорожена. Обладнання   ігрового  майданчика підтримується у належному стані.   Прибирання майданчика і всієї території здійснюється щоденно. За потребою здійснюється викос трави, обрізка дерев.        

         Таким чином, можна сказати, що організація освітньо-виховної роботи з дітьми в 2016-2017 н. р.  була проведена на належному рівні.
  
Основними питаннями, що треба вирішувати у наступному навчальному році є:

-           забезпечення наступності між педагогічним колективом школи та дошкільного навчального закладу у рамках впровадження концепції «Нової української школи»;

-           залучення батьків до участі в освітньому процесі закладу та їх медико-психолого-педагогічна просвіта;

-         впровадження інноваційних технологій;

-         оновлення дитячого ігрового майданчика, заміна огорожі та капітальний ремонт в котельні.

 

 

 ЗАВДАННЯ НА 2017-2018  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1.     Продовжувати роботу щодо формування у дітей дошкільного віку національно-патріотичної свідомості,почуття любові до родини, до села, до України.

2.     Розвивати сучасні аспекти взаємодії ДНЗ та сім’ї щодо гармонійного розвитку особистості дошкільника.

 

3.    Розвивати комунікативно-мовленнєву активність дітей дошкільного віку інтерактивними та ефективними методами мовленнєвої роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Державні документи, якими буде керуватися ДНЗ в роботі:

1.     «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні» (нова редакція).

2.     Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» (нова редакція).

3.      «Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах». Інструктивно-методичний лист МОН України  від  06.06.2005  № 1/9-306.

4.     «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист Міністерства освіти і науки України  від  17.08.2005  № 1/9-431.

5.     «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи в дошкільних закладах у 2014-2015 навчальному році». Лист МОН України від 27.06.2014 р. № 1/9- 341.

6.     «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». Лист Міністерства освіти і науки України  від  27.08.2004  № 1/9-438.

7.     «Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН України  від 18.12.2000  № 1/9-510.

8.     «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних    
 навчальних закладах».  Інструктивно-методичний лист МОН України    від  17.03.2006 № 1/9/153.

9.  Наказу  Міносвіти  і  науки  України  та Мінохорони здоров’я України за 
      №240/165  від 27.03. 06  «Порядок комплектування дошкільних 
       навчальних закладів /груп компенсуючого типу». 
10. Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну 
     діяльність дітей у  дошкільному навчальному закладі». Лист Інституту   
     інноваційних технологій і змісту освіти МОН   України від 26.07.2010 р. 
     №1.4/18–3082.
11. «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого 
      дошкільного віку і молодшого шкільного віку». Лист МОН, молоді та
      спорту України від 19.08.2011р.  № 1/ 9-634

         Нормативно-правові документи:
1. Конституція України.
2. Закон України «Про дошкільну освіту».
3. Закон України «Про освіту».
4. Конвенція «Про права дитини».
5. Положення про дошкільний навчальний заклад.

 

 

Розділ 2. Методична робота з кадрами.

2.1. Підвищення професійної компетентності працівників.

№ п/п

Зміст роботи

Термін
вик.

Відпов.

Прим                          .

1

З метою підвищення науково-теоретичного рівня та професійної  компетентності відвідувати методичні заходи району:
- наради,семінари для керівника,
- методичні об’єднання, семінари для вихователя;

- практичні заняття;

- майстер-класи.

 

Упродовж року

Дир.

(зав).
Вих.

 

2

Проводити огляд нормативних документів,новинок методичної літератури

Упродовжроку

 Дир.

(зав).

 

3

Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів:

-         постійно вивчати законодавчо-нормативну базу з питань дошкільної освіти,програми виховання і навчання дітей;

-         впроваджувати у практику роботи передовий педагогічний досвід колег та науковців;

-         заслуховувати на педагогічних годинах аналіз опрацьованої педагогами методичної літератури у межах самоосвіти, та звіти молодих педагогів  по роботі з наставниками;

-         провести підписку на методичні журнали: «Практика  управління дошкільним закладом», «Вихователь – методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка вихователя»

 Упродовж року

 Дир.

(зав).
Вих.

 

 

2.2.  Семінари в рамках Гранівського освітнього округу

№ п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1.

Шестерічки на порозі школи

травень

 

Савкун А.М.

 

2.3. Консультації для вихователя

№ п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим

1

Організація безпеки життєдіяльності дітей в ДНЗ

вересень

Дир.

(зав).

 

2

 Як розвивати мовлення наймолодших.

 жовтень

 Дир.

(зав).

 

3

 Педагогічний такт як запорука успішної взаємодії вихователя з батьками

 листопад

 Дир.

(зав).

 

4

Дихальна гімнастика – найкращі ліки для дітей

  грудень

 Мед.

сестра

 

5

 Як методично правильно організувати самостійну діяльність дошкільників ?

   січень

 Дир.

(зав).

 

6

 Розвиток етичних уявлень дошкільнят.

 лютий

 Дир.

(зав).

 

7

Трудове виховання дітей на основі казок.

 березень

 Дир.

(зав).

 

8

 Лексичні ігри-вправи для розвитку мовлення.

  квітень

Дир.

(зав).

 

9

 Методичні рекомендації щодо підготовки дітей до літнього періоду. 

травень

Дир.

(зав).

 


2.4. Відкриті покази

№ п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

 заняття з грамоти «Ознайомлення з буквою «И». Звуковий аналіз».

12.10.

2017 р.

Савкун А.М.

 

2

 Інтегроване заняття  «Математика школи тітоньки Сови».

грудень

Савкун А.М.

 

3

Інтегроване заняття «В гості до крилатих друзів мовлення»

07.02.

2017 р.

Підвашецька О.Г.

 

 

2.5. Самоосвіта

№ п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Опрацювати з  вихователем:

-         Інструктивно-методичний лист МОН України «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних заклад у 2017/2018 навчальному році» № 1/9-322;

-          Методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах;

-         методичну літературу з питань організації дослідно-експериментальної роботи;

методичну літературу з питань організації предметно-практичної діяльності дітей дошкільного віку.

Упр. року

Дир.

(зав).

 

 

 

 

 

2

Моральне виховання дітей дошкільного віку за підходами В.О.Сухомлинського

Упр.

року

Підвашецька О.Г.

Чудай М.С.

 

3

Навчання  грамоти  дітей  за  методикою  Л. Шелестової

Упр.

року

Савкун А.М.

 

2

Продовжувати впроваджувати в практику матеріали з досвіду колег,науковців,що друкуються в періодичних виданнях

Упр.

року

Вих

 


2.6. Педагогічні ради

№ п/п

Зміст роботи

Термін  вик.

Відпов.

Прим.

1

«Завдання навчально- виховної роботи закладу на 2017-2018 н.р.»

1.Підсумки роботи за 2016 – 2017н .р., затвердження плану роботи на 2017– 2018 навчальний рік.
2. Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018 н.р. (лист МОН України від 13.,6.2017 р. № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 н.р.»).
4. Про тематику самоосвіти вихователя на поточний рік (обговорення та затвердження).

  30 вересня

Дир.

(зав).

 

2

1.     «Формування професійної компетентності педагогів через інноваційну діяльність»

2.     1. Використання педагогами інноваційних методичних прийомів щодо формування в дошкільників. здоров’язбережувальної компетентності.

3.     2. Творчі звіти вихователів щодо впровадження нововведень в освітній процес

4.     3.Використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

1 грудня

  Дир.

(зав).

 

3

«Сучасні аспекти взаємодії ДНЗ та сім’ї щодо гармонійного розвитку особистості дошкільника»

1.Батьки в ДНЗ споживачі, гості чи однодумці.

2. Сучасні форми співпраці з батьками.

3.Організація роботи з батьками в молодшій групі

 23 лютого

 Дир.

(зав).

 

4

Підсумки навчально-виховної роботи за 2017-2018 н.р.

1.     Про підведення підсумків освітньо-виховної роботи за 2017-2018 н.р.

2.     Про рівень підготовки дітей до школи.

3.     Про обговорення завдань по підготовці до нового 2018-2019 н.р.

 

 18 травня

 Дир.

(зав).

 

2.7. Атестація, курси підвищення кваліфікації.

№ п/п

Зміст роботи

Термін  вик.

Відпов.

Прим.

1

 

 

2

Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників .

 

Атестація педагогічних працівників.

 

2017-2018 н.р.

 

2017-2018н.р.

 Дир.

(зав).

 

 

Розділ  3.  Робота методичного кабінету.

№ п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим

1

 Поповнювати банк даних з розділів

-         Патріотичне виховання,

-         Фізичний розвиток дітей,

-         Робота з батьками.

 

Упродовж року

 Дир.

(зав).

Вих.

 

2

Розроблення методичних рекомендацій, зразків планування,  схем та моделей для освітнього процесу.

 Упродовж року

 Дир.

(зав).
Вих.

 

3

Поповнити картотеки методичної літератури, педагогічних видань, дидактичних матеріалів,фонотеки.

Упродовж року  

 Дир.

(зав).
Вих.

 

4

Поновлювати інформаційні куточки з матеріалами для батьків, щодо підготовки дітей до навчання в школі.

 Упродовж року

Вих.

 

5

Придбати літературу з рекомендаціями щодо надання першої медичної допомоги.

  Упродовж року

 Мед.

сестра

 

6

Виготовлення атрибутів до рухливих та сюжетно-рольових ігор.

 Щомісячно

Вих.

 

7

 Поповнювати сценарії  свят, розваг,  Днів здоров’я.

 Упродовж року

Вих.

 

8

 Підготувати постійно діючу виставку «На допомогу вихователю» на тему:

- Блочно-тематична організація      
 освітнього процесу на засадах інтеграції.

- Планування роботи за освітньою програмою для  дітей від 2 до 7 років «Дитина»

 - Сучасні вимоги до структури заняття в ДНЗ.

 

 

Жовтень  

 

 

 

Листопад

 

Лютий

Вих.

 

 

 

Розділ  4. Організаційно - педагогічна робота.
4.1 Робота з батьками
 

№ п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

День відкритих дверей

Вересень 2017 року

Дир.

(зав.)

Вих.

 

Загальні збори

1

1.Пріоритетні напрямки роботи закладу на 2017-2018 н.р.. Робота з дітьми  відповідно вимог освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

2. Організація харчування дітей у закладі.

3.Організація життєдіяльності дитини дошкільному закладі.

4.Вибори голови та членів батьківського комітету  закладу.

4. Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

 

листопад

Дир.

(зав).

 

2

1.               Підсумки  спільної діяльності ДНЗ та батьків  за 2017-2018 н.р. Проблеми та завдання на наступний навчальний рік.

2.Готовність дітей до шкільного життя.

Травень

Дир.

(зав).

 

Групові батьківські збори

Молодша група(3-й-4-й рік життя)

1

1. Організаційні питання,вибір батьківського активу.

2. Режим роботи ДНЗ

3. Перші дні у дитсадочку (бесіда)

4. Здоровя дитини – то найбільший скарб

08.09.2017

Дир.

(зав).

 

Чудай М.С.

 

2

1.  Рівень навичок самообслуговування серед вихованців груп

2.  Виступи батьків з обміну власним досвідом за темою зборів «Привчаємо малят до самостійності»

3.  Допоможіть дитині стати самостійною (памятка )

4.  Організаційні питання. Підсумки зборів.

05.12.2017

Чудай М.С.

 

3

1.     Результати навчально-виховної роботи в групі.

2.     Літнє оздоровлення та його значення; підготовка до літнього оздоровлення.

3.     Консультація «Профілактика побутового та дорожньо-транспортного травматизму»

 

травень

Вих.

 

Середня група (4-й-5-й рік життя)

1

1.       Організаційні питання,вибір батьківського активу.

2.       Режим роботи ДНЗ .

3.       Психологічна характеристика дітей 4-го року життя.

07.09.2017

Підвашецька О.Г.

 

2

1.  Значення, зміст та основні напрямки роботи з формування комунікативних навичок у дітей середнього дошкільного віку.

2.  Цього необхідно навчити дитину (памятка )

3.  Консультація батькам «Дитина і телевізор – за і проти».

4.  Підсумки зборів.

08.12.2017

Підвашецька О.Г.

 

3

1.     Результати навчально-виховної роботи в групі відповідно до  освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

2.     Чи треба карати дитину  (доповідь)?

3.     Про покарання дитини: корисні поради (памятка)

4.     Консультація «Профілактика побутового та дорожньо-транспортного травматизму»

травень

Підвашецька О.Г.

 

Старша група (5-й-6-й рік життя)

1

1.Організаційні питання,вибір батьківського активу.

2. Режим роботи ДНЗ.

3.Доповідь на тему «Особливості розвитку та завдання вихованця та навчання дітей старшої групи. Організація навчально-виховного процесу.»

4. Корисні поради для мами і тата. (памятка).

5. Гігієна та здоровя дітей.

08.09.2017

Савкун А.М.

 

2

1.Організація навчально-виховного процесу дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ згідно освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина».

2.Рухова активність старших дошкільників та важливі етапи її розвитку.

3.Психологічна готовність  дітей до школи.

4. Тестування батьків.

5. Підведення підсумків.

07.12.2017

Савкун А.М.

 

3

1.     Підсумки навчально-виховного процесу дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ згідно освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина»

2.     Про роботу в родині та в закладі щодо підготовки дитини до шкільного життя (доповідь).

3.     Це допоможе вашій дитині психологічно підготуватися до школи (памятка).

4.     Мовленнєвий розвиток дітей старшого віку.

5.     Підведення підсумків.

травень

Савкун А.М.

 

           

4.2. Консультації для батьків.

п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

 Взаємодія родини та дитсадка.

вересень

Вих.

 

2

Попередження дитячих неврозів

вересень

 

 

3

Природні та техногенні катастрофи, правила поведінки у надзвичайних ситуаціях.

жовтень

Вих.

 

4

Щоб дитина хотіла і вміла вчитися

листопад

Вих.

 

5

Здоровя дитини в садку і в родині

грудень

Вих.

 

6

Про важливість спілкування батьків з дитиною для її мовлення.

грудень

Вих.

 

7

Золоті правила виховання в сімї.

січень

Вих.

 

8

Розвиток творчих здібностей дітей. Необхідні умови, щоб виявити здібності дітей.

лютий

Вих.

 

9

Здоровя дитини – багатство країни.

березень

Вих.

 

10

Трудове виховання дитини в сімї та дитячому садку.

квітень

Вих.

 

11

Цікаві вправи, для розвитку памяті на прогулянці.

травень

Вих.

 

12

 Значення пальчикових ігор.

травень

Вих.

 

13

Консультації  за запитом батьків.

Упродовж року

Вих.

 

4.3. Загальні заходи для дітей.

№ п/п

Зміст роботи

Термін 
   вик.

Відпов.

Прим

1

Свято осені та врожаю

13.10.2017

Савкун А.М.

Підвашецька О.Г.

 

2

Свято осені «Ходить гарбуз по городу»

02.11.2017

Підвашецька О.Г.

 

3

Свято осені «Осінь в гості завітала»

03.11.2017

Козловська О.В.

 

4

Кулінарні змагання «Майстер – ШЕФ» (розвага)

10.11.2017

Савкун А.М.

 

5

Родинне свято «Моя сімя »

29.11.2017

Чудай М.С.

 

4

«Супертатусі. День захисника вітчизни»

08.12.2017

Савкун А.М.

 

5

«Святий Миколай у гості до нас завітав»

19.12.2017

Підвашецька О.Г.

Козловська О.В.

 

6

 Здраствуй ялинка.

 28.12.2017

Вихователі ДНЗ

 

7

«Колядки співаємо, із Різдвом вітаємо»

12.01.2018

Підвашецька О.Г.

 

8

«Зима прийшла з дарами із добрими святами» (розвага)

19.01.2018

Савкун А.М.

 

9

«Зустріч зими з весною»

15.02.2018

Підвашецька О.Г.

 

10

Родинне свято : «Хай у серці кожної дитини живе любов до України»

16.02.2018

Савкун А.М.

 

11

Свято до 8 березня

«Мама- сонечко в сімї, ми промінчики її»

07.03.2017

Підвашецька О.Г.

 

12

Свято до 8 березня

«Для мами квіти світу»

07.03.2018

Савкун А.М.

 

13

Свято писанки

05.04.2018

Підвашецька О.Г.

 

14

Розвага : «Котилася писанка»

06.04.2018

Савкун А.М.

 

15

«Дякуємо солдати, вам»

07.05.2018

Підвашецька О.Г.

 

16

 «Випускний бал»

 01.06.2018

Савкун А.М.

 

 

                                      4.4. Співпраця зі школою.

п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Обговорити та затвердити план наступності співпраці ДНЗ та школи.

До 04.09.

2017

Дир.

(зав).

 

2

Забезпечити взаємовідвідування вихователем та вчителями занять в ДНЗ та уроків в школі, з метою вивчення стану освітнього процесу.

Упродовж

року

Педа-
гоги.

 

3

Організувати та провести екскурсії дітей до школи:                                                  

- на свята;                                                       
-  
до шкільної  бібліотеки, класу,  спортзалу.

Упродовж року

 

Вих.

 

4

Залучити учнів початкових класів:
- взяти участь у святах , розвагах, конкурсах, театралізованих дійствах;
-
до  шефської  допомоги  ДНЗ.

Упродовж року

Вих.

 

5

Ознайомити вихованців із правилами поведінки школярів та їхніми обов’язками.

Упродовж року

Вих.

 

6

Використовувати в освітній роботі сюжетно-рольові ігри: "Школа", "Бібліотека" та ігри іншої шкільної тематики.

Упродовж року

Вих.

 

7

Обмін досвідом між вихователями ДНЗ і вчителями школи «Шляхи успішної адаптації дитини до нових умов життя».

Грудень

Вих.

Вч.

 

Розділ 5. Адміністративно-господарча робота.

 5.1. Створення розвивального  життєвого простору дитини.

п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Проводити інструктажі з техніки безпеки з працівниками ДНЗ.

Постійно

Дир.(зав)

 

2

Підготувати дошкільний заклад  до осінньо-зимового періоду.

 13.10.2017

Дир.(зав)

 

3

Упорядкувати територію закладу.

Систем.

Дир.(зав)

 

4

Контролювати виконання службових обов’язків працівниками ДНЗ.

Постійно

Дир.(зав)

 

5

Удосконалювати матеріально-технічну базу дошкільного закладу.

Упродовж року

Дир.(зав)

 

 6

Регулярно проводити списання й інвентарізацію.

Упродовж року

Дир.(зав)

 

7

Поновити  дитячі ліжка, та шафи.

До 01.01.2018

Дир.(зав)

 

8

Контроль за охопленням дітей дошкільною освітою та здача звітів у  управління освіти освіти.

 Упродовж року

Дир.(зав)

 

9

Забезпечити заклад піском для посипання доріжок  під час ожеледиці.

До  01.11. 2017

Дир.(зав)

 

10

Контролювати роботу кухаря:

-         якість приготування страв;

-         технологія приготування страв;

-         норми видачі порцій на групи;

-         дотримання санітарно-гігєнічних вимог під час  обробки продуктів харчування;

-         виконання інструкцій з ОП.

постійно

Дир.(зав)

Мед.

сестра

 

11

 Контроль за  особовими справами працівників, обліком трудових книжок, своєчасне внесення записів про зміни у трудовій діяльності працівників.

 постійно

Дир.(зав)

 

12

Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку.

 постійно

Дир.(зав)

 

13

 Контроль: - за якістю відвідування вихованцями ДНЗ.

- за своєчасністю сплати батьками за харчування.

  щоквартально

Дир.(зав)

 

14

Слідкувати за справністю ігрового та спортивного обладнання,меблі

постійно

Дир.(зав)

 

 

5.2.Загальні збори колективу.

п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Засідання 1

1.Вибори секретаря загальних зборів, виробничих нарад та педагогічних нарад.

2. Про ознайомлення учасників освітньо-виховного процесу з нормативними документами,в яких висвітлюються питання охорони життя і здоровя дітей, пожежної безпеки.

3. про введення в дію правил внутрішнього трудового розпорядку ДНЗ «Колосок»

4. Затвердження графіка роботи працівників ДНЗ «Колосок» на 2017-20189 н.р.

5.Про проведення інструктажів

01.09.2017

Дир.(зав)

 

2

1. Про внесення змін та доповнень до колективного договору та статуту ДНЗ «Колосок»

За потреби

Дир.(зав)

 

3

Засідання 2

1.Про виконання умов колективного договору

2. Про нагородження працівників.

3. Звіт керівника ДНЗ про свою діяльність

Травень 2018

 

 

5.3. Виробничі наради.

п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

1.Готовність ДНЗ до нового навчального року, обладнання групи.

2. Затвердження режиму роботи дошкільного закладу.

3.Обговорення основних завдань на 2017-2018 н.р.

4. Про забезпечення повноцінного якісного харчування дітей в ДНЗ

5. Дотримання режимів прогулянок та провітрювання в ДНЗ

6. Готовність груп до навчального року

06.09.2017

Дир.(зав)

 

2

1.    Про дотримання правил ТБ і ППБ на робочих місцях, вимог пожежної безпеки під час проведення Новорічних свят (позаплановий інструктаж)

2.    Про стан організації освітньо-виховного процесу в групах для дітей в молодшого та середнього віку.

3.    Про стан дотримання педагогами Інструкції про ділову документацію в ДНЗ

22.12.2017

Дир.(зав)

 

3

1.Про стан організації роботи з батьками.                    

 2.Дотримання  санітарно - гігієнічних норм у ДНЗ.
3. Аналіз відвідування та захворюваності дітей

23.01.2018

Дир.(зав)

 

4

1.Виконання річного плану роботи закладу за навчальний рік та оздоровчий період.
2.Про підготовку до нового навчального 2018-2019 н.р.

3.Проведення ремонтних робіт приміщень закладу.

4. Про проведення інструктажів.

31.05.2018

Дир.(зав).

 

5

Додаткові засідання виробничих нарад

За потребою

Дир.(зав).

 

 

 

 

 

 

Розділ 6 . Вивчення стану організації життєдіяльності дітей.

пп

Основні напрямки вивчення роботи

Форма контролю

Форма відобр.

Терм. вик.

Група

Відп.

1

Готовність закладу до нового 

навчального року.

Підсум

 Вироб. нар. Наказ

02.09.2017

всі

Дир.

(зав).

2

Про організацію навчально-виховної роботи в 2017-2018 н.р.

Опер.

наказ

02.09.2017

всі

Дир.

(зав).

3

Готовність груп до навчального року

Опер.

Вироб. нар.

06.09.2017

всі

Дир.

(зав).

4

 Ранковий прийом та підготовка до робочого дня.

Опер.

 Картка аналізу

18.10.2017

всі

Дир.

(зав).

5

 Організація денного сну.

 Опер.

Картка аналізу 

 20.10.2017

всі

Дир.

(зав).

6

Використання дидактичних ігор на занятті.

Опер.

Картка аналізу   

16.11.2017

всі

Дир.

(зав).

7

Аналіз занять з образотворчої діяльності

Опер.

Картка аналізу

20.11.2017

всі

Дир.

(зав).

8

Послідовність,логічність етапів у структурі заняття

Опер.

Картка аналізу

30.11.2017

всі

Дир.

(зав).

9

Різноманітність видів діяльності з дітьми, доцільність та ефективність їх використання

Опер.

Картка аналізу

06.12.2017

всі

Дир.

(зав).

10

Аналіз запитань педагога на заняттях, спрямованих на розвиток розумових здібностей дітей

Опер.

Картка аналізу

21.12.2017

всі

Дир.

(зав).

11

Стан театрально-мовленнєвої діяльності.

Опер.

Картка аналізу

27.12.2017

всі

Дир.

(зав).

12

Про стан фізкультурно-оздоровчого контролю організації та проведення прогулянок

Опер.

Картка аналізу

10.01.2018

всі

Дир.

(зав).

13

Аналіз відвідування та захворюваності дітей

Опер.

Вироб. нар. Наказ

23.01.2018

 

Дир.

(зав).

14

Використання інноваційних здоров’язбережувальних технологій.

Опер.

Картка аналізу

01.02.2018

всі

Дир.

(зав).

15

Аналіз процесу створення зображення за задумом

Опер.

Картка аналізу

14.02.

 

16.02

старша,

середня

 

молодша

Дир.

(зав).

16

Готовність працівників до робочого дня

Попереджув.

Індивідбесіди з праців.

лютий

всі

Дир.

(зав).

17

Аналіз стану організації та методики проведення мовленнєвої роботи з дошкільниками.

 

Темат.

Довідка до
наказу

12-16.03.

2018

 

19-23.03.

2018

Молодша

група

 

та

 

середня

група

Дир.

(зав).

18

Трудова діяльність дітей в природі.

Опер.

 Картка аналізу 

18.04.2018

всі

Дир.

(зав).

19

 Формування культурно-гігієнічних навичок.

Опер.

Картка аналізу

29.04.2018

всі

Дир.

(зав).

20

Аналіз проведення екскурсії в природі

 Опер.

Картка аналізу

11.05.2018

всі

Дир.

(зав).

21

Аналіз запитань педагога на заняттях, спрямованих на розвиток розумових здібностей дітей

 Опер.

Картка аналізу

16.05.2018

всі

Дир.

(зав).

22

Стан готовності дітей до школи.

 

Підсум

Вироб.нарада

Довідка до наказу

31.05.2018

 

Дир.

(зав).

 

Додатки.

1.    План-графік свят та розваг. 

№ п/п

Зміст роботи

Термін 
   вик.

Відпов.

Прим.

1

Свято осені та врожаю

13.10.2017

Савкун А.М.

Підвашецька О.Г.

 

2

Свято осені «Ходить гарбуз по городу»

02.11.2017

Підвашецька О.Г.

 

3

Свято осені «Осінь в гості завітала»

03.11.2017

Козловська О.В.

 

4

Кулінарні змагання «Майстер – ШЕФ» (розвага)

10.11.2017

Савкун А.М.

 

5

Родинне свято «Моя сімя »

29.11.2017

Чудай М.С.

 

4

«Супертатусі. День захисника вітчизни»

08.12.2017

Савкун А.М.

 

5

«Святий Миколай у гості до нас завітав»

19.12.2017

Підвашецька О.Г.

Козловська О.В.

 

6

 Здраствуй ялинка.

 28.12.2017

Вихователі ДНЗ

 

7

«Колядки співаємо, із Різдвом вітаємо»

12.01.2018

Підвашецька О.Г.

 

8

«Зима прийшла з дарами із добрими святами» (розвага)

19.01.2018

Савкун А.М.

 

9

«Зустріч зими з весною»

15.02.2018

Підвашецька О.Г.

 

10

Родинне свято : «Хай у серці кожної дитини живе любов до України»

16.02.2018

Савкун А.М.

 

11

Свято до 8 березня

«Мама- сонечко в сімї, ми промінчики її»

07.03.2017

Підвашецька О.Г.

 

12

Свято до 8 березня

«Для мами квіти світу»

07.03.2018

Савкун А.М.

 

13

Свято писанки

05.04.2018

Підвашецька О.Г.

 

14

Розвага : «Котилася писанка»

06.04.2018

Савкун А.М.

 

15

«Дякуємо солдати, вам»

07.05.2018

Підвашецька О.Г.

 

16

 «Випускний бал»

 01.06.2018

Савкун А.М.

 

 

 

 

2. План спільної роботи 
дошкільного навчального закладу  « Колосок»
та СЗШ І-ІІІ ст. с. Михайлівка.

п/п

Зміст роботи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Обговорити та затвердити план наступності співпраці ДНЗ та школи.

До 04.09.

2017

Дир.

(зав).

 

2

Забезпечити взаємовідвідування вихователем та вчителями занять в ДНЗ та уроків в школі, з метою вивчення стану освітнього процесу.

Упродовж

року

Педа-
гоги.

 

3

Організувати та провести екскурсії дітей до школи:                                                  

- на свята;                                                      
-  
до шкільної  бібліотеки, класу,  спортзалу.

Упродовж року

 

Вих.

 

4

Залучити учнів початкових класів:
- взяти участь у святах , розвагах, конкурсах, театралізованих дійствах;
-
до  шефської  допомоги  ДНЗ.

Упродовж року

Вих.

 

5

Ознайомити вихованців із правилами поведінки школярів та їхніми обов’язками.

Упродовж року

Вих.

 

6

Використовувати в освітній роботі сюжетно-рольові ігри: "Школа", "Бібліотека" та ігри іншої шкільної тематики.

Упродовж року

Вих.

 

7

Обмін досвідом між вихователями ДНЗ і вчителями школи «Шляхи успішної адаптації дитини до нових умов життя».

Грудень

Вих.

Вч.

 

 

 

 

 

 

 

3. Медично-профілактичні заходи.


п/п

Зміст роботи

Термін
викон.

Відпов.  

 

Пр

им.

1.

Лікувально-профілактична робота:
- поглиблений огляд дітей з антропометричними вимірами.

 01.09.

2017

Прац.
ФАПу

 

2.

Складання плану  та контроль за термінами   проходження  персоналом  медогляду.

До 09.09.
2017

Мед.

сестра

 

3.

Бесіди з батьками:                              
 -  яким має бути взуття для дітей;                                      
 -  одяг дитини в різні пори року;
 - дитина на вулиці;
 -  як уникнути обмороження.

Упродовж року

 Мед.

сестра

Вих.

 

4

Контроль виконанням співробітниками правил особистої гігієни.

постійно

Мед.

сестра

Дир.
(зав).

 

5.

Бесіди з вихователем:
- ранковий прийом;
- ведення журналів;
 - максимальне перебування дітей на свіжому повітрі.

Упродовж  року

Мед.

сестра

Дир.
(зав).

 

6.

Бесіди з помічниками вихователя:
- зберігання та використання диззасобів
;
- санітарно-гігієнічний  та хлорний  режим;
- повітряно-температурний режим.

Упродовж року

Мед.

сестра

Дир.
(зав).

 

7.

Бесіди з кухарем:                                 
- якість приготування страв;
- маркування  посуду та санітарні правила
 
 миття посуду;
- якість зберігання продуктів.

Упродовж року

Мед.

сестра

Дир.
(зав).

 

8.

Бесіди з машиністом з прання та ремонту спецодягу(білизни):
- періодичність заміни постільної білизни, рушників, серветок;
-  норми використання миючих засобів.

Упродовж року

Мед.

сестра

Дир.
(зав).

 

 

4. План роботи з питань безпеки життєдіяльності дітей.

пп

Заходи

Термін вик.

Відпов.

Прим.

1

Опрацювання та вивчення посадових інструкцій; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил пожежної безпеки;правил цивільної оболрони

за терміном

Дир.
(зав).

 

2

Систематично проводити інструктажі під час вступу на роботу, на робочому    місці, позачергові та цільові інструктажі.

Упродовж року

 Дир.
(зав).

 

3

Щотижневе проведення педагогічних заходів з формування у дітей умінь та навичок безпеки життєдіяльності

Упродовж року

за планом

 Вих.

 

4

 Практичні заняття з персоналом з евакуації на випадок пожежі.

Упродовж року

 Дир.
(зав).

 

5

Систематично розглядати питання щодо попередження дитячого травматизму на нарадах при завідувачі

Упродовж року

 Дир.
(зав).

 

6

Стежити за дотриманням техніки       безпеки в групах та на ділянках     дошкільного навчального закладу.

Упродовж року

 Дир.
(зав).

 

7

 Організовувати тижні безпеки дитини.

Упродовж року

 Вих.

 

8

 Поновити інформаційні матеріали в куточках для батьків з питань попередження дитячого травматизму в різні пори року.

Упродовж року

      Вих.

 

9

Бесіди з дітьми з використанням наочності на теми: «Наші помічники – дорожні знаки», «На одинці вдома», «Дії при виникненні пожежі», «Отруйні рослини та гриби».

Упродовж року

Вих.

 

10

Охорона життя та здоровя у зимовий період (лід, бурульки, снігові намети).

Упродовж зими

Всі працівники

 

11

Провести черговий огляд технічного стану будівлі.

2 р. на рік

Дир.(зав).